Tuesday, October 19, 2010

Tuesday Tits

Palawan TIt
15 Dec 2005
along Balsahan trail, Palawan 
© B. Matheson
Palawan tit, Periparus amabilis, from here.

No comments: